تبعید و حقوق تبعیدی در اسلام
50 بازدید
ناشر: بوستان کتاب قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تبعید یکی از موضوعات مهم در فقه اسلامی است که همه مذاهب اسلامی بدان پرداخته¬اند. اثر حاضر با توجه به ضرورت این موضوع در روزگار معاصر، به طرز عمیق و همه¬جانبه آن را از دیدگاه همه مذاهب اسلامی کاویده و در ذیل هر عنوانی آیات و سپس روایات را از منابع فریقین ـ و بحث سندی و فقه الحدیث ـ را مطرح و نظریات فقها را آورده است. در این موضوع که گاهی موافق با روایت و گاهی ـ به استناد ادله دیگر ـ مخالف با روایت است مطرح و سپس به فروعات فقهی در هر باب که گاهی به پنجاه فرع می¬رسد، پرداخته است.